Menu

Sprawozdanie duszpasterskie za 2008 rok


 1. Nasza parafia liczy 3898 mieszkańców stan na dzień 30.01.2009 r. (przed rokiem – 3972 (o 74 osoby mniej).

 2. Chodząc w tym roku po kolędzie pukaliśmy do 1502 mieszkań. Z tej liczby nie przyjęto nas w 387 mieszkaniach (320 było zamkniętych, a w 67 odmówiono przyjęcia kolędy). Z tego wynika, że kolędę przyjęło ok. 75% rodzin naszej parafii (tak jak przed rokiem).

 3. W naszej parafii mieszka 260 osób samotnych, co stanowi ponad 6%.

 4. Wśród goszczących nas parafian spotkaliśmy 84 bezrobotnych (podobnie przed rokiem).

 5. W parafii mieszkają 144 pary żyjące w związkach niesakramentalnych, z czego 58 par nie ma prawnych przeszkód do zawarcia małżeństwa sakramentalnego (33 – k.c. bez przeszkód, 25 – wolne związki).

 6. Chrzty: 2008 r. – 44 (2007 – 50).

 7. Pogrzeby: 2008 r. – 42; w tym 19 osób zmarło bez sakramentów (2007 – 51 pogrzebów, bez sakr. 26 osób).

 8. Śluby: 2008 r. – 21 (2007 – 25).

 9. I Komunia św.: 2008 r. – 42 (2007 – 40, 1995 – 62).

 10. Bierzmowanie: 2008 r. – 38 (2007 – 52)

 11. Posługa u chorych: co miesiąc z wyjątkiem wakacji (obecnie 48 chorych i starszych).

 12. Udział w niedzielnej Mszy św. (23.11.2008 r.):

  1. Obecnych: 1057 osób (ok. 36,14% zobowiązanych); w 2007 r. – 1188 osób (ok. 39,8%);

  2. Komunia św.: 396 osób (ok. 37,5% obecnych na Mszy św.); 2007 r. – 448 osób (ok. 37,7%).

 13. Duszpasterstwo w 2008 r.:

  1. w naszej parafii rozpoczął działalność Krąg Biblijny;

  2. chorzy otrzymali drewniane krzyżyki do ręki, będące elementem realizacji programu duszpasterskiego „Bądźmy uczniami Chrystusa”;

  3. uczestnicy wielkoczwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej otrzymali reprodukcję obrazu z rozważaniem;

  4. w dniu odpustu parafialnego został zorganizowany festyn;

  5. Parafialny Zespół „Caritas” pomagający potrzebującym oprócz paczek świątecznych oraz używanej odzieży rozdał ok. 3 ton żywności otrzymanej z „Caritas” Archidiecezji Gnieźnieńskiej;

  6. zorganizowano pielgrzymkę dla ministrantów, lektorów i zespołu parafialnego do Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic;

  7. odbyły się trzy pielgrzymki parafialne: w maju do Lwowa, w czerwcu do Niepokalanowa i Warszawy oraz we wrześniu do Gietrzwałdu, Stoczka Warmińskiego i Świętej Lipki;

  8. dzieci I – komunijne z rodzicami uczestniczyły w pielgrzymce na Jasną Górę;

  9. przedstawiciele młodzieży i osób dorosłych uczestniczyli w rekolekcjach organizowanych przez Archidiecezję;

  10. w naszej parafii powstało Poradnictwo Rodzinne prowadzone przez dwie pary małżeńskie, które ukończyły kurs doradców życia małżeńskiego (z Poradnictwa korzystają narzeczeni przygotowujący się do sakramentu małżeństwa (nie muszą chodzić do innych parafii);

  11. poszerzyło się grono osób odmawiających codziennie różaniec (obecnie koło Żywego Różańca liczy 160 osób);

  12. powstała strona internetowa parafii, na której są zamieszczane informacje z życia parafii, także ogłoszenia i intencje mszalne na każdy tydzień; adres strony: www.krzyz.parafia.info.pl

 14. Spostrzeżenia dotyczące przygotowania do sakramentów:

  1. Chrzest: może być udzielony dziecku, którego rodzice i chrzestni gwarantują katolickie wychowanie (inaczej byłoby to marnowanie łaski Bożej); chrzestni muszą być ludźmi praktykującymi i żyjącymi zgodnie z zasadami wiary, dlatego prosimy, aby na chrzestnych wybierać takie osoby, które sprostają temu wymaganiu (nie mogą być chrzestnymi osoby żyjące w związkach niesakramentalnych).

  2. I Komunia św. i bierzmowanie: martwi nieobecność w kościele rodziców niektórych dzieci przygotowujących się do I Komunii i młodzieży przygotowującej się do bierzmowania oraz uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. zarówno dzieci i młodzieży, jak też rodziców tylko w okresie przygotowania do tych sakramentów. Przypominam też, że przygotowanie do bierzmowania trwa dwa lata (w II i III klasie gimnazjum).

  3. Małżeństwo: trzeba docenić łaskę sakramentu małżeństwa (rodzice chrześcijańscy winni zachęcać do sakramentu małżeństwa swoje dorosłe dzieci planujące życie z partnerem).

Przypominam również, że obecnie przygotowanie do małżeństwa odbywa się zarówno w ramach lekcji religii w szkole jak i na spotkaniach w parafii przez cały okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Ukończenie tzw. kursu przedmałżeńskiego wymaga uczestnictwa zarówno w katechezie szkolnej jak i parafialnej. Na chwilę obecną w spotkaniach w parafii uczestniczy ok. 25% młodzieży. Apeluję do rodziców, aby zainteresowali się tym problemem, ponieważ ci, którzy nie uczestniczą w spotkaniach w parafii, nie otrzymają świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

  1. Sakrament chorych: namaszczenie nie jest sakramentem umierających, ale chorych, tzn. sakramentem, który ma umocnić i pokrzepić osobę chorą lub zmagającą się z niedogodnościami wieku we wszystkich cierpieniach. Rodzina chorego powinna zatroszczyć się nie tylko o pomoc medyczną, ale także o sakrament chorych i Komunię św. dla bliskiej chorej osoby.

 1. Plany duszpasterskie na 2009 r.:

  1. realizowanie tegorocznego programu duszpasterskiego „Otoczmy troską życie”:

   • duchowa adopcja dziecka poczętego (w marcu);

   • kształtowanie odpowiedzialności za ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci (uczeń Chrystusa nie może opowiadać się za aborcją, eutanazją i za praktykami manipulowania życiem człowieka);

   • budzenie wdzięczności Bogu za życie (modlitwa na tegorocznych obrazkach kolędowych).

  2. ważne wydarzenia w 2009 r.:

   • I Komunia św.: 10 maja o godz. 11.00;

   • Bierzmowanie: 30 marca o godz. 18.00;

   • Msza św. dla chorych z sakramentem namaszczenia: w maju;

   • uroczystość 55 rocznicy święceń kapłańskich długoletniego proboszcza naszej parafii, ks. kan. Tadeusza Gawrońskiego, która odbędzie się z udziałem ks. Abp. Henryka Muszyńskiego: 27 maja o godz. 18.00.

 2. Inwestycje w 2008 r.:

  1. W 2008 r. parafia nie otrzymała dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na planowane prace budowlane.

  2. Dzięki dotacji z budżetu Miasta Inowrocławia została przeprowadzona pierwsza część drugiego etapu restauracji organów polegająca na restauracji i częściowej rekonstrukcji piszczałek 10 głosów. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 52.080,00 zł., z czego dotacja z budżetu miasta wynosiła 36.666,00 zł., a wkład własny parafii: 15.414 zł.

  3. W minionym roku został zakupiony sprzęt nagłaśniający dla dziecięcego i młodzieżowego zespołu muzycznego. Sprzęt częściowo ufundowali rodzice dzieci I – komunijnych, a częściowo sponsorzy z parafii.

 3. Plany inwestycyjne na najbliższy rok.

  1. Drugi etap restauracji organów polegający na renowacji i rekonstrukcji piszczałek 12 głosów (koszt: 100.827,48 zł.);

  2. Prace zalecane przez ekspertyzę stanu technicznego budynku kościoła: podniesienie opuszczonego chóru, wykonanie palowych fundamentów pod filarami podtrzymującymi chór, wykonanie płyty żelbetowej na całej powierzchni nawy kościoła, która będzie stanowiła element konstrukcyjny pełniący rolę usztywnienia pali pod filarami chóru. Na płycie żelbetowej będzie można ułożyć posadzkę (w obecnej sytuacji ułożenie posadzki jest niemożliwe, ponieważ posadzka ceglana znajdująca się pod drewnianą podłogą jest zapadnięta). Koszt wymienionych inwestycji wynosi 585.112,63 zł., co razem z kosztem remontu organów daje kwotę 685.940.11 zł.

  3. Ponieważ tak wysokie kwoty nie są osiągalne przez parafię ze składanych ofiar, dlatego do ich przeprowadzenia konieczne są dotacje. W związku z tym 29 listopada 2008 r. parafia złożyła dwa wnioski o dofinansowanie prac w naszym kościele: w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (fundusz Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe) oraz w Urzędzie Marszałkowskim województwa kujawsko – pomorskiego. Każdy z wniosków opiewa na 625.940,11 zł., które – jeśli zostaną przyznane – będą przeznaczone na dofinansowanie wymienionych prac. Zakładany wkład własny parafii, to 60.000 zł. Parafia ze składanych ofiar może zaoszczędzić w skali roku ok. 30 tys. zł. Dlatego będziemy zabiegać również o dotację z Urzędu Miasta Inowrocławia. Trzeba również zaznaczyć, że na powyższe prace parafia uzyskała decyzję Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz pozwolenie na budowę Starosty Inowrocławskiego. Specjalistyczna firma z Katowic wykonała projekt inwestorski robót budowlanych, a zakład organmistrzowski z Sulechowa opracował projekt kolejnego etapu restauracji organów.

  4. Zaoszczędzone przez parafię pieniądze są gromadzone na koncie bankowym (obecnie ponad 30.000 zł.).

 4. Finanse parafii:

  1. parafia nie ma żadnych długów

  2. zrealizowano zobowiązania finansowe za 2008 r. na rzecz Archidiecezji i na cele kościelne oraz na rzecz Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie;

  3. Roczne zobowiązania finansowe naszej parafii na rzecz Archidiecezji i na cele kościelne wynoszą 14.647,97, a na Seminarium 3.510,00 zł. (ofiary zbierane na Seminarium jesienią 2008 r. wyniosły 1.757,00 zł.)

  4. Jesienią były zbierane ofiary na zakup oleju opałowego do ogrzewania kościoła, które wyniosły 6.137,00 zł. Zakupiliśmy 3.000 litrów oleju za kwotę 8.910,00 zł.

 5. Podziękowania:

  1. ks. Robertowi za ofiarną pracę;

  2. Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i Ekonomicznej za pomoc i inicjatywę;

  3. Towarzystwu św. Wojciecha za ofiarną pomoc;

  4. paniom prowadzącym punkt dla osób poszukujących pracy oraz korepetycje dla dzieci, a także członkom parafialnego zespołu „Caritas”, nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. oraz doradcom Poradnictwa Rodzinnego za całkowicie bezinteresowną pracę;

  5. członkom Żywego Różańca za modlitwę i rodzinną atmosferę comiesięcznych spotkań;

  6. tym, którzy zaangażowali się w działalność innych grup duszpasterskich;

  7. wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali inicjatywy duszpasterskie: klerykom, młodzieży, ministrantom i lektorom, kościelnemu, organiście; wszystkim Parafianom i sympatykom naszego kościoła za życzliwość, zainteresowanie życiem parafii i wszelką pomoc zarówno duchową jak i materialną.